ĐỒ THỊ TAI NẠN THÁNG    
Cập nhật: 11/03/2021 10:24
Xem lịch sử tin bài
ĐỒ THỊ TAI NẠN THÁNG

ĐỒ THỊ TAI NẠN THÁNG

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

Năm 2020

Nội dung

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Điện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ngã cao

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Giao thông

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cơ thủy nhiệt hóa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

Năm 2021

Nội dung

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Điện

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngã cao

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ thủy nhiệt hóa

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang