TỔNG HỢP PHIẾU CÔNG TÁC, LỆNH CÔNG TÁC    
Cập nhật: 11/03/2021 10:33
Xem lịch sử tin bài
TỔNG HỢP PHIẾU CÔNG TÁC, LỆNH CÔNG TÁC

TỔNG HỢP PHIẾU CÔNG TÁC, LỆNH CÔNG TÁC

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

Năm:  2020

Tháng

Phiếu công tác (số lượng)

Lệnh công tác (số lượng)

Cấp ra

Kế hoạch

Đột xuất, XLSC

SC, VS hotline

ĐV ngoài

Cấp ra

Điện tử

Giấy

Điện tử

Giấy

Điện tử

Giấy

Điện tử

Giấy

Điện tử

Giấy

Điện tử

Giấy

1

 

22

 

14

 

8

 

 

 

0

 

406

2

 

76

 

63

 

7

 

 

 

6

 

383

3

 

185

 

120

 

55

 

 

 

10

 

682

4

 

202

 

148

 

34

 

 

 

20

 

692

5

 

124

 

75

 

32

 

 

 

17

 

610

6

 

135

 

96

 

37

 

 

 

2

 

500

7

 

144

 

81

 

59

 

 

 

4

 

678

8

 

114

 

79

 

35

 

 

 

0

 

538

9

 

72

 

56

 

14

 

 

 

2

 

587

10

 

15

 

13

 

0

 

 

 

2

 

445

11

 

193

 

126

 

44

 

 

 

23

 

646

12

 

205

 

124

 

58

 

 

 

23

 

768

Năm

 

1487

 

995

 

383

 

 

 

109

 

6935

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

Năm:  2021

Tháng

Phiếu công tác (số lượng)

Lệnh công tác (số lượng)

Cấp ra

Kế hoạch

Đột xuất, XLSC

SC, VS hotline

ĐV ngoài

Cấp ra

Điện tử

Giấy

Điện tử

Giấy

Điện tử

Giấy

Điện tử

Giấy

Điện tử

Giấy

Điện tử

Giấy

1

 

33

 

 

 

23

 

0

 

10

 

568

2

 

44

 

 

 

44

 

0

 

0

 

197

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

 

77

 

67

 

0

 

 

 

10

 

765

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang