Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La - Chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiến tới đại hội đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La nhiệm kỳ 2020 – 2025.    
Cập nhật: 25/03/2020 11:02
Xem lịch sử tin bài
Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La - Chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiến tới đại hội đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xác định Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Đảng ủy Công ty triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/09/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng bộ EVN.

Để chuẩn bị tốt Đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La đã tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/08/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/09/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác liên quan đến công tác Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến các cấp ủy Chi bộ trực thuộc, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công ty và đông đảo đảng viên, cán bộ công nhân viên và người lao động trong đơn vị.


Đảng ủy Công ty đã kịp thời ban hành văn bản số 159-KH/ĐU và số 174-HD/ĐU ngày 09/12/2019 về kế hoạch và hướng dẫn chi tiết một số nội dung tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 tiến tới Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 -2025, trong đó hướng dẫn cụ thể các Chi bộ trực thuộc chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội như: văn kiện đại hội, công tác nhân sự, chương trình đại hội, hoạt động thông tin tuyên truyền,... Đồng thời, đã quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội gồm Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban tổ chức.


Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức Đại hội đến các chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng quy định của đảng và tiến độ kế hoạch, yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu trong công tác đại hội.Việc xây dựng văn kiện phải được coi trọng, trong đó báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đối với Chi bộ và nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với Đảng bộ Công ty, đặc biệt là các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tất cả các mặt và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời dự báo được bối cảnh tác động trong thời gian tới để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế và có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.


Trong công tác chuẩn bị nhân sự, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.


Kết quả công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tại Đảng bộ Công ty đến nay đã đáp ứng yêu cầu, tiến độ theo kế hoạch. Theo đó tất cả các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty đã hoàn thành việc xây dựng đề án nhân sự cấp ủy Chi bộ, dự thảo văn kiện trình đại hội và kế hoạch đại hội. Tại kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ Công ty ngày 23/03/2020 đã thông qua kế hoạch, đề án nhân sự, văn kiện đại hội cho các Chi bộ trực thuộc, các Chi bộ sẽ tiến hành Đại hội bắt đầu từ ngày 03/04/2020 đến 09/04/2020. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ Công ty, Tiểu ban Nhân sự đã xây dựng hoàn thành đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Đảng ủy thống nhất cao và đã gửi báo cáo Đảng ủy EVN theo quy định. Tiểu ban Văn kiện đã xây dựng dự thảo văn kiện, qua 3 đợt lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc và đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị, ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp của Đảng ủy EVN, đến nay đã hoàn chỉnh dự thảo trình Ban chấp hành họp thông qua ngày 23/03/2020. Tiểu ban tổ chức đã hoàn thành cơ bản các nội dung phục vụ tổ chức đại hội như xây dựng dự thảo quy chế đại hội, chương trình đại hội, kịch bản điều hành đại hội, địa điểm tổ chức, dự kiến trang trí khánh tiết đảm bảo trang trọng, …. Nhìn chung, toàn bộ công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện nghiêm túc, phát huy trách nhiệm của tập thể cấp ủy chi bộ, Đảng ủy Công ty và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty để sẵn sàng tiến hành Đại hội Đảng bộ Công ty vào tháng 4/2020, ngay sau khi được Đảng ủy EVN thông qua.


Bên cạnh công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Công ty cũng tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội (nếu có); có kế hoạch làm việc với cơ quan công an bảo vệ chuyên trách Nhà máy Thủy điện Sơn La – Nhà máy Thủy điện Lai Châu tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự - an toàn tài sản của Công ty để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp với chuyên môn nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, người lao động đối với Đại hội đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng năm 2020 được EVN giao, là một trong các hoạt động thiết thực, thi đua trong lao động sản xuất chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của cấp ủy, Đại hội các chi bộ trục thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, không ngừng xây dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường truyền thống đoàn kết, thực thi văn hóa EVN, xứng đáng là một trong những Công ty phát điện đứng đầu trong khối các đơn vị phụ thuộc EVN. 

 

- Đảng bộ cơ sở Công ty Thủy điện Sơn La là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam được thành lập theo Quyết định 889-QĐ/ĐU ngày 30/06/2014, trên cơ sở chia tách và nâng cấp chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Sơn La.

- Nhiệm vụ chính trị chính của Đảng bộ là lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong Công ty quản lý vận hành sản xuất 2 nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu lớn – 2 công trình quan trọng có liên quan đến an ninh Quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là Nhà máy Thủy điện Sơn La và Nhà máy Thủy điện Lai Châu, với tổng công suất cả 2 nhà máy là 3.600 MW.

- Toàn Đảng bộ đến nay có 71 đảng viên/318 CBCNV và chia làm 03 chi bộ: Chi bộ Kế hoạch vật tư – Tài chính kế toán có 18 đảng viên, Chi bộ Hành chính Lao động có 20 đảng viên và Chi bộ Kỹ thuật - Vận hành – Thủy công có 33 đảng viên.

 

Bài viết: Nguyễn Thị Thanh Quý - UVBCH Đảng bộ, Kế toán trưởng Công ty Thủy điện Sơn La


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 11
Thành viên: 0
Tổng số: 11
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
292029