Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Bí thư về công tác khoa giáo    
Cập nhật: 01/12/2019 02:15
Xem lịch sử tin bài
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện  các Kết luận của Ban Bí thư về công tác khoa giáo

Đảng ủy Công ty thủy điện Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Bí thư về công tác khoa giáo

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 21/11/2019 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Bí thư về công tác khoa giáo. 
Đảng ủy Công ty thủy điện Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Bí thư về công tác khoa giáo cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng bộ, Chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong Công ty về công tác khoa giáo. 
- Giúp cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện các Kết luận của Ban bí thư gồm: Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp thục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (các Kết luận). 
2. Yêu cầu
- Cán bộ, Đảng viên và toàn thể người lao động trong Công ty nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Kết luận, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của Công ty. 
- Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận phải thiết thực, hiệu quả. Các Chi bộ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Kết luận.
II. CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Tổ chức học tập, quán triệt các Kết luận
Các cấp ủy Đảng trong Công ty tổ chức học tập, quán triệt các Kết luận của Ban bí thư kết hợp trong Hội nghị kiểm điểm, đành giá, xếp loại Đảng viên năm 2019. Tổ chức thực hiện xong trước ngày 15/12/2019. 
2. Giải pháp triển khai thực hiện các Kết luận
2.1 Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học
- Các Chi bộ, chính quyền trong Công ty thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập phù hợp cho cán bộ Đảng viên và quần chúng, công nhân viên. 
- Khuyến khích cán bộ đảng viên và quần chúng tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng mềm, nêu cao tinh thần học tập suốt đời. 
- Cấp ủy Chi bộ, người đứng đầu các đơn vị trong Công ty tạo điều kiện cho người Đảng viên, người lao động có thể học tập suốt đời. 
- Kịp thời đề xuất Đảng ủy Công ty biểu dương gương sáng tự học tập trong đơn vị. 
2.2 Thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến giải pháp vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
- Các Chi bộ, chính quyền trong Công ty, trước hết là người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
-  Tiếp tục khuyến khích các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công việc mang lại lợi ích cho Công ty nói riêng và EVN nói chung. 
- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sáng tạo, giải pháp công nghệ của người lao động.
2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên
- Đảng ủy, các chi bộ trong Công ty chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,  đảm bảo cơ chế chính sách trọng dụng đội ngũ trí thức, công nhân lành nghề. 
- Ưu tiên việc phát triển về hạ tầng, môi trường làm việc, tạo điều kiện cho đội ngũ can bộ, đảng viên, người lao động được học tập về công nghệ, nghiên cứu, sáng tạo và áp dụng các nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất của Công ty.
3. Công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong toàn Công ty. 
- Bộ phận truyền thông của Công ty đăng tải Kế hoạch Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Bí thưvề công tác khoa giáo vàtoàn bộ các Kết luận của Ban Bí thư trên mục Đảng - Đoàn thể của Cổng thông tin điện tử của Công ty. Thời gian đăng từ 1/12/2019. 
- Cán bộ đứng đầu các đơn vị trong Công ty phổ biến nội dung chính của các Kết luận cho toàn thể công nhân viên, người lao động của đơn vị biết. Thời gian thực hiện xong trước ngày 20/12/2019. 
- Công đoàn, Đoàn thanh niên của Công ty phổ biến nội dung và triển khai các nội dung của các Kết luận trong công nhân, lao động thông qua các Hội nghị sinh hoạt của Công đoàn, Đoàn thanh niên. 
4. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Kết luận
- Các Chi bộbáo cáo Đảng ủy Công ty việc học tập, triển khai thực hiện các Kết luận trong báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 của từng Chi bộ, đồng thời định kỳ đánh giá việc thực hiện các Kết luận định kỳ 6 tháng và hàng năm. 
- Đảng ủy Công ty tổng hợp báo cáo và đánh giá thực hiện các Kết luận gửi Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong báo cáo sơ kết và tổng kết hàng năm.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ theo dõi chỉ đạo, đôn đốc việc học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận tại các Chi bộ đảng được phân công phụ trách.
- Các chi bộ trực thuộc căn cứ vào kế hoạch này để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Báo cáo kết quả thực hiện định kỳ 6 tháng và hàng năm.
- Chi tiết các Kết luận theo đường link đính kèm:

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Thị Lan Anh
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 48

Online Now Online Now:
Số người đang online: 15
Thành viên: 0
Tổng số: 15
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
366121