SỐ LIỆU SẢN XUẤT    
Cập nhật: 24/11/2020 10:00
Xem lịch sử tin bài

 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU SẢN XUẤT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA

(Số liệu được thống kê từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2019)

BẢNG 1. TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT VÀ CHỈ TIÊU GIAO QUA CÁC NĂM

Năm

Điện năng sản xuất được (kWh)

Kế hoạch giao(tỷ kWh)

Phần trăm đạt được so với kế hoạch (%)

2016

8.337.293,49

8.409.000.000

99.15

2017

10.651.366.836,00

8.374.000.000

126.67

2018

10.798.452.250,00

8.327.000.000

128.42

2019

6.555.458.670

6.553.000.000

100.03

BẢNG 2. TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT THEO THÁNG TRONG CÁC NĂM (MWh)

Năm

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

2016

393,65

380,20

766,13

808,92

685,47

634,65

935,92

990,12

932,62

451,98

908,83

448,81

2017

345,59

280,04

354,71

789,38

769,35

837,35

1.626,51

1.748,50

1.448,47

1.132,83

779,96

538,66

2018

494,21

373,86

621,12

650,75

777,23

968,46

1.619,92

1.497,79

1.342,49

1.088,47

848,24

515,91

2019

487,78

325,69

713,41

867,27

645,96

671,66

795,12

774,73

461,63

518,14

47,18

246,95

BẢNG 3. TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT LŨY KẾ QUA CÁC NĂM (MWh)

Năm

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

2016

38.642,96

39.023,16

39.789,30

40.598,21

41.283,68

41.918,33

42.854,25

43.844,38

44.777,00

45.228,97

46.137,80

46.586,61

2017

46.932,20

47.212,24

47.566,96

48.356,34

49.125,69

49.963,04

51.589,55

53.338,04

54.786,51

55.919,34

56.699,30

57.237,97

2018

57.732,18

58.106,04

58.727,16

59.377,90

60.155,13

61.123,59

62.743,52

64.241,30

65.583,79

66.672,26

67.520,51

68.036,42

2019

68.524,20

68.849,89

69.563,30

70.430,57

71.076,53

71.748,19

72.543,31

73.318,04

73.779,68

74.297,81

74.344,99

74.591,94

  

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 3199
Thành viên: 0
Tổng số: 3199
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
927234