SỐ LIỆU SẢN XUẤT    
Cập nhật: 27/06/2016 09:38
Xem lịch sử tin bài
SỐ LIỆU SẢN XUẤT

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA

Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2016
Kế hoạch năm 2016: 8.409.000 MWh

Sản lượng ngày gần nhất :
( 31/12/2016 )
  0  MWh
Tính từ đầu năm 2016: 8,337,393.49 MWh 
Sản lượng nhà máy tính từ ngày đưa vào vận hành: 46,586,609.79 MWh


TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG THEO THÁNG NHIỀU NĂM
Tính đến ngày: 31/12/2016
Đơn vị tính: MWh
Năm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
2012 465,387 371,901.48 392,958.59 306,494.46 763,631.76 808,880.39 1,037,464.3 1,251,686.6 766,162 600,297.38 410,123.6 484,558.21
2013 472,450.54 260,644.76 540,066.32 528,599.17 611,378.01 829,939.14 1,283,974.6 1,168,163.1 1,229,133.4 598,457.76 441,095.63 512,550.76
2014 300.1625 419.46075 546.45 762.42163 662.47688 420.04325 1121.274 1569.364 1186.185 745.5565 489.931 345.7455
2015 643.034.5 445,562.25 464,813 882,958 406,488.5 310,112.52 792,976.59 1,216,877.7 1,089.1 1,159,175.9 503,634.88 408,006.44
2016 393,645.38 380,200.76 766,132.64 808,915.26 685,470.25 634,648.13 935,924.01 990,124.63 932,617.75 451,976.25 908,830.00 448,808.43


TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG LŨY KẾ NHIỀU NĂM
Tính đến ngày: 31/12/2016

Đơn vị tính: MWh
Năm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
2012 5,686,893.11 6,058,794.59 6,451,753.18 6,758,247.64 7,521,879.4 8,330,759.79 9,368,224.06 10,619,910.63 11,386,072.63 11,986,370.01 12,396,493.61 12,881,051.82
2013 13,353,502.36 13,614,147.12 14,154,213.44 14,682,812.61 15,294,190.62 16,124,129.76 17,408,104.4 18,576,267.53 19,805,400.93 20,403,858.69 20,844,954.32 21,357,505.08
2014 21,657,667.58 22,077,128.33 22,623,578.33 23,385,999.96 24,048,476.84 24,468,520.09 25,589,794.04 27,159,158.04 28,34,.343.04 29,090,899.54 29,580,830.54 29,926,576.04
2015 30,569,610.54 31,015,172.79 31,479,985.79 32,362,943.79 32,769,432.29 33,079,544.81 33,872,521.4 35,089,399.1 36,178,499.1 37,337,674.98 37,841,309.86 38,249,316.3
2016 38,642,961.68 39,023,162.44 39,789,950.8 40,598,210.34 41,283,680.59 41,918,328.72 42,854,252.73 43,844,377.36 44,776,995.11 45,228,971.36 46,137,801.36 46,586,609.79
Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang