SỐ LIỆU SẢN XUẤT    
Cập nhật: 28/06/2016 09:48
Xem lịch sử tin bài
SỐ LIỆU SẢN XUẤT

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LAI CHÂU
Hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2016
Kế hoạch năm 2016: 
Sản lượng ngày gần nhất :
(  31/12/2016)
3,561.44 MWh
Tính từ đầu năm 2016: 3,945,703 MWh (92,5% kế hoạch)
Sản lượng nhà máy tính từ ngày đưa vào vận hành: 4,019,132 MWhTỔNG HỢP SẢN LƯỢNG THEO THÁNG NHIỀU NĂM
Tính đến ngày: 31/12/2016

Đơn vị tính: MWh

Năm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
2015 - - - - - - - - - - - 73,429
2016 165,230 121,367 153,478 148,814 127,259 306,761 575,524 583,611 568,430 472,015 491,382 231,832

TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG LŨY KẾ NHIỀU NĂM
Tính đến ngày: 31/12/2016                                   
Đơn vị tính: MWh
Năm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
2015 - - - - - - - - - - - 73,429
2016 238,659 360,026 513,504 662,318 789,577 1,096,338 1,671,862 2,255,473 2,823,903 3,295,918 3,787,300 4,019,132
Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang