THÀNH TÍCH SONLAHPC    
Cập nhật: 24/11/2020 09:32
Xem lịch sử tin bài

Trong những năm qua Công ty đã được tặng thưởng các hình thức khen thưởng như sau:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Tập thể lao động xuất sắc năm 2011

QĐ số 1357/QĐ-ĐVN, ngày 29/12/2011 của EVN

2012

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

QĐ số 73/QĐ-TTg, ngày 08/01/2013 của CP

Tập thể lao động xuất sắc.

QĐ số: 1312/QĐ-EVN, ngày 28/12/2012 của EVN

2013

Cờ thi đua của Bộ Công Thương

QĐ số: 193/QĐ-BCT, ngày 08/01/2014 của Bộ Công Thương

Cờ thi đua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

QĐ số: 242/QĐ-LĐTBXH, ngày 06/3/2014 của Bộ Công Thương

Cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

QĐ số: 1069/QĐ-EVN, ngày 25/12/2013 của EVN

Tập thể lao động xuất sắc năm 2013

QĐ số 1070/QĐ-ĐVN, ngày 25/12/2013 của EVN

2014

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014

QĐ số 20/QĐ-TTg, ngày 08/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Cờ thi đua toàn diện năm 2014

QĐ số 04/QĐ-CDĐVN, ngày 06/01/2015 của Chủ tịch Công đoàn Điện Lực Việt Nam

Tập thể lao động xuất sắc năm 2014

QĐ số 101/QĐ-EVN, ngày 03/2/2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

2015

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

QĐ số 1664/QĐ-TLĐ, ngày 10/12/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

QĐ số 1271/QĐ-EVN, ngày 21/12/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tập thể lao động xuất sắc năm 2015

QĐ số 1342/QĐ-EVN, ngày 31/12/2015

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2016

Tập thể lao động xuất sắc năm 2016

QĐ số 288/QĐ-EVN, ngày 27/3/2017

của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cờ thi đua của Bộ Công thương cho đơn vị HTXSNV toàn diện năm 2016

QĐ số 4132/QĐ-BCT, ngày 31 tháng 10 năm 2017 Bộ Công thương

2017

Cờ thi đua của CP, Hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của ngành Điện lực

QĐ số: 03/QĐ-TTg, ngày 03/1/2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

QĐ số 36/QĐ-EVN, ngày 11/01/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2018

Cờ thi đua của CP, Hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của ngành Điện lực

QĐ số 214/QĐ-TTg, ngày 21/02/2019

Cờ thi đua của EVN đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

QĐ số 25/QĐ-EVN, ngày 5/1/2019 của EVN

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018

QĐ số 72/QĐ-EVN, ngày 11/01/2019

2019

Tập thể Lao động xuất sắc

QĐ số 01 /QĐ-EVN, ngày 02/01/2020

2020

Cờ thi đua UBQLV đã có TTXS trong phong trào thi đua năm 2020.

QĐ số 06/QĐ-UBQLV ngày 11 tháng 01 năm 2021

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020

QĐ số 1897/QĐ-EVN ngày 31/12/2020

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc năm 2011

QĐ số: 1462/QĐ-EVN, ngày 25/12/2011 của EVN

2012

Huân chương lao động hạng Ba

QĐ số 2249/QĐ-CTN, ngày 20/12/2012 của Chủ tịch nước.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

QĐ số: 1812/QĐ-TTg, ngày 5/12/2012 của Thủ tướng Chính Phủ

Bằng khen của Bộ Công thương trong Phong trào thi đua liên kết XDNM thủy điện Sơn La.

QĐ số: 7196/QĐ-BCT, ngày 28/11/2012 của Bộ Công thương

Bằng khen của Bộ Công Thương trong công tác AT-BHLĐ năm 2012.

QĐ số: 1524/QĐ-BCT, ngày 13/03/2013 của Bộ Công Thương

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB, cứu nạn cứu hộ năm 2012

QĐ số: 2937/QĐ-BCT, ngày 08/5/2013 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2012

QĐ số: 4848/QĐ-BCT, ngày 22/08/2012 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức KHSXKD năm 2012

QĐ số: 2249/QĐ-BCT, ngày 09/04/2013 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuyên đề “Xanh-Sạch-Đẹp, an toàn BHLĐ”

QĐ số: 142/QĐ-TLĐ,

Ngày 05/01/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bằng khen của EVN vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012

QĐ số 302-QĐ/EVN, ngày 5/4/2013

2013

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013

QĐ số: 1282/QĐ-BCT, ngày 17/02/2014 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu.

QĐ số: 1322/QĐ-BCT, ngày 18/02/2014 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

QĐ số: 1071/QĐ-ĐVN, ngày 25/12/2013 của EVN.

Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La đã có thành tích đóng góp nộp ngân sách cho tỉnh đạt câu lạc bộ 2000,0 tỷ năm 2013.

QĐ số: 3095/QĐ -UBND, ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

 

 

2014

 

 

 

 

Huân chương lao động hạng Nhì

QĐ số 2389/QĐ-CTN, ngày 25/9/2014 của Chủ tịch nước.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phong trào thi đua liên kết XDNM thủy điện Lai Châu

QĐ số 81/QĐ-TTg, ngày 19/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen của Bộ Nông Nghiệp &PTNT

QĐ số 3975/QĐ-BNN-TCCB, ngày 17/9/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

Bằng khen của Bộ Công thương về thành tích trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ giai đoạn 2010-2014 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển điện lực Việt Nam

QĐ số 9067/QĐ-BCT, ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bằng khen của Bộ Công Thương

QĐ số 1070/QĐ-BCT, ngày 03/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

QĐ số 100/QĐ-EVN, ngày 03/2/2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

2015

Bằng khen của Bộ Công Thương có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nghành Điện lực Việt Nam

QĐ số 8365/QĐ-BCT, ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2015

QĐ số: 1422/QĐ-TLĐ, ngày 05/01/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính và tối ưu hóa chi phí

QĐ số 388/QĐ-EVN, ngày 25/4/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án đảm bảo an ninh trật tự công trình TĐSL giai đoạn 2013-2015

QĐ số: 3170/QĐ-UBND, ngày 15/12/ 2015 của UBND tỉnh Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc

QĐ số 2054/QĐ-TTg, ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính

Giải thưởng: Doanh nghiệp vì người lao động năm 2016, Do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam trao tặng,

 

QĐ số 1728/QĐ-TLĐ, ngày 27/10/2016

Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La, Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giúp đỡ xã khu vực 3, xã biến giới, xã có công giai đoạn (2013-2016)

QĐ số 1130/QĐ-UBND, ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La, Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự công trình thủy điện Sơn La giai đoạn 2013-2015

QĐ số 3170/QĐ-UBND, ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La.

2017

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ: Hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của ngành Điện lực

QĐ số 244/QĐ-TTg, ngày

26/02/2018

Bằng khen của Bộ LĐTBXH: Đã thực hiện tốt bộ luật lao động và làm tốt công tác chăn lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động năm 2017

QĐ số: 1829/QĐ-LĐTBXH, ngày

27/11/2017

Bằng khen của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai

QĐ số 1118/QĐ-BNN-TCCB, ngày 28/3/2018

Danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động 2017

QĐ số 1906/QĐ-TLĐ, ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Bằng khen của UBND Tỉnh Lai Châu: Đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển Kinh tế-Xã hội Tỉnh Lai Châu

QĐ số: 1206/QĐ-UBND, ngày 11/10/2017

2018

Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và xã hội vì đã thực hiện tốt pháp luật LĐ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2018

QĐ số 1790/QĐ-LĐTBXH, ngày 13/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và XH

Bằng khen của Bộ Công thương đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

QĐ số 1345/QĐ-BCT, ngày 21/5/2019

Bằng khen của EVN đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận hành hiệu quả hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2018

QĐ số 385/QĐ-EVN, ngày 28/3/2019

Bằng khen của Bộ Tài chính đã có thành tích thực hiện tốt công tác kê khai,. nộp thuế năm 2018

QĐ số 1927/QĐ-BTC ngày 1 tháng 10 năm 2019.

2019

Giải thưởng "Năng lượng bền vững năm 2019"

QĐ số 1271/QĐ-BCT, ngày 8 tháng 5 năm 2020

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam HTXSNV năm 2019

QĐ số 1870/QĐ-EVN, ngày 17/12/2019

Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La V/v có thành tích hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2014-2019

QĐ số 1823/QĐ-UBND, ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La

Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La

Đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội và công tác an sinh XH tỉnh Sơn La năm 2019

QĐ số 2513/QĐ-UBND, ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Sơn La

Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2019.

QĐ số 77/QĐ-UBND, ngày 30/01/2020

Bằng khen UBND tỉnh Sơn La đã có TTXS trong phong trào toàn đân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019

QĐ số 370/QĐ-UBND, ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh Sơn La

2020

Giấy khen Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 7, năm 2020 có TTXS trong tuyên truyền và tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020

QĐ số 09/QĐ-BTCHT ngày 11/12/2020 của BTC hội thi.

2021

Huân chương Lao động Hạng I ( đã có TTXS trong công tác từ năm 2015-2019) góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc,

QĐ số 52/QĐ-CTN ngày 21/01/2021 của CTN


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 27
Thành viên: 0
Tổng số: 27
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1640548