SỐ LIỆU SẢN XUẤT

Sản lượng điện
Tình hình thủy văn

Biểu đồ sản lượng điện các tháng năm 2022

Sản lượng(MWh)
Tháng

BẢNG 1: TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT VÀ CHỈ TIÊU GIAO QUA CÁC NĂM

NămĐiện năng sản xuất được (MWh)Kế hoạch giao (MWh)Phần trăm đạt được so với kế hoạch (%)
No Data

BẢNG 2: TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT THEO THÁNG TRONG CÁC NĂM
Tính đến ngày: 10 tháng 02 năm 2022 | Đơn vị: MWh

NămTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
No Data

BẢNG 3: TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT LŨY KẾ QUA CÁC NĂM
Tính đến ngày: 10 tháng 02 năm 2022 | Đơn vị: MWh

NămTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
No Data